Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Arbitražni postopek

Če se odločite, da želite spor z zavarovalnico reševati z arbitražnim postopkom, morate z Zavarovalnico Triglav skleniti pisni arbitražni sporazum. S tem se izključi pristojnost sodišča za reševanje spora v tej zadevi.

Lahko:

  • se že pred sklenitvijo arbitražnega sporazuma obrnete na arbitražo tako, da vložite tožbo proti zavarovalnici ali
  • se z zavarovalnico najprej pisno dogovorite, da bo o vašem sporu odločila arbitraža, ter nato o tem obvestite arbitražo in hkrati vložite tožbo.

V obeh primerih vam bo arbitraža posredovala v podpis poseben obrazec arbitražnega sporazuma. V njem vsaka stranka določi enega arbitra s Stalne liste arbitrov.

Arbitražni postopek je podrobneje določen s Pravilnikom o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav. Arbitražno reševanje sporov ima zakonsko podlago v Zakonu o arbitraži, ki je bil sprejet leta 2008, pred njegovim sprejetjem pa je bil postopek pred arbitražo zakonsko urejen v 31. poglavju Zakona o pravdnem postopku.

Prednosti
1 Arbitražni postopek je brezplačen.
2 Arbitražni postopek je hiter in učinkovit.
3 Stranke z imenovanjem arbitrov neposredno vplivajo na to, kdo bo v njihovi zadevi odločal.
4 Stranke lahko predlagajo tajnost obravnavanja in odločanja.
5 Stranke lahko do konca postopka navajajo nova dejstva in predlagajo nove dokaze.
6 Arbitri so strokovnjaki z različnih področij.
7 Odločitev arbitraže je dokončna.
8 Arbitražna praksa je do danes izšla že v številnih zbirkah in je plod dolgoletnega strokovnega delovanja arbitraže.
Kako skozi arbitražo

1Tožba
Arbitražni postopek se začne s tožbo. Tožba mora vsebovati: imena, naslove, elektronske naslove, telefonske številke strank in njihovih morebitnih pooblaščencev, določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev, dejstva, na katera tožeča stranka opira zahtevek in dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo.

Tožeča stranka tožbo vloži:
- osebno ali po pošti ali
- po elektronski pošti, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.
2Odgovor na tožbo
Tajnik arbitraže pošlje tožbo toženi stranki in jo pozove, da v 15 dneh nanjo odgovori in se izjavi o zahtevkih in navedbah tožeče stranke. Skupaj z odgovorom na tožbo je tožena stranka dolžna imenovati arbitra za člana arbitražnega senata, če ga ni imenovala že prej.
3Imenovanje arbitrov

Arbitražni senat je sestavljen iz treh članov, pri čemer vsaka stranka imenuje enega arbitra s Stalne liste arbitrov, predsednika arbitražnega senata pa imenuje predsednik arbitraže.

4Ustna obravnava
Ustna obravnava se opravi:
- na sedežu arbitraže,
- ob soglasju strank se lahko izvede tudi z uporabo telekomunikacijskih sredstev (na primer preko videokonference).

Po potrebi se opravi tudi ogled kraja škodnega dogodka.

Ustna obravnava se začne s podajanjem tožbe in odgovora nanjo. Arbitražni senat izpelje dokazni postopek z zaslišanjem strank in predlaganih prič, s postavitvijo morebitnih izvedencev itd.
5Posvetovanje in glasovanje
Po končani ustni obravnavi, ko je zadeva zrela za odločitev, sprejme arbitražni senat odločitev o zahtevku na nejavni seji z večino glasov. Med posvetovanjem in glasovanjem arbitražni senat lahko tudi sklene, da se končana ustna obravnava zaradi dopolnitve dokaznega postopka ali razjasnitve pomembnejših vprašanj začne znova.
6Arbitražna odločba
Če med strankama ne pride do poravnave, odločitev o utemeljenosti zahtevka sprejme arbitražni senat in izda arbitražno odločbo. Arbitražna odločba ima med strankama učinek pravnomočne sodbe. Odločbo je možno izpodbijati s tožbo za razveljavitev arbitražne odločbe pri pristojnem sodišču v rokih in iz razlogov, ki jih določa Zakon o arbitraži.