Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Organi arbitraže

Organi Arbitraže pri Zavarovalnici Triglav so:

 • predsednik arbitraže in njegov namestnik,
 • predsedstvo arbitraže,
 • tajnik arbitraže in
 • arbitražni senati.

 

Predsednik in namestnik predsednika arbitraže

Predsednik arbitraže je od leta 1997 prof. dr. Peter Grilc, redni profesor na Pravni fakulteti, Univerze v Ljubljani.

Naloge predsednika arbitraže so:

 • predstavlja arbitražo, spremlja in usmerja njeno delo,
 • skrbi za strokovnost in zakonitost,
 • sklicuje in vodi seje predsedstva,
 • imenuje arbitra za predsednika arbitražnega senata v posamezni zadevi,
 • imenuje posrednika v posredovalnem postopku,
 • odloča o izločitvi arbitrov in
 • opravlja druge naloge skladno s Pravilnikom o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav.

 

Če je predsednik odsoten, ga nadomešča njegov namestnik Janez Srebot, upokojeni vrhovni sodnik (namestnik od leta 2000).

 

Predsedstvo arbitraže

Predsedstvo arbitraže predstavljajo predsednik arbitraže, njegov namestnik, arbitri, določeni za predsednike arbitražnih senatov in tajnik arbitraže. Predsedstvo arbitraže se na rednih sejah sestaja večkrat letno.

Naloge predsedstva arbitraže so:

 • sprejema akte o temeljnih vprašanjih delovanja arbitraže,
 • oblikuje predloge morebitnih sprememb drugih aktov, ki se nanašajo na delovanje arbitraže,
 • predlaga razrešitev arbitra
 • odloča v primerih, ko to utemeljujeta narava in vsebina zadeve, ki se nanašata na nemoteno delovanje arbitraže,
 • sprejema stališča o strokovnih vprašanjih v zvezi s poenotenjem arbitražne prakse.

 

Tajnik arbitraže

Tajnik arbitraže je Judita Osterman Tepina.

Naloge tajnika arbitraže so:

 • vodi poslovanje arbitraže,
 • organizira delo, ki je potrebno za delovanje arbitraže,
 • pomaga in strokovno sodeluje s predsednikom arbitraže in arbitražnimi senati,
 • odloča o zavrženju tožbe v primerih iz 26. člena Pravilnika o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav,
 • odloča o pristojnosti arbitraže v primerih iz 31. člena Pravilnika o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav,
 • se udeležuje obravnav in posvetov senata,
 • opravlja druga opravila, določena s Pravilnikom o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav.

 

Arbitražni senati

Arbitražne senate sestavljajo predsednik senata in 2 člana. Vsaka stranka imenuje enega arbitra oziroma člana senata iz Stalne liste arbitrov, predsednika arbitražnega senata pa imenuje predsednik arbitraže.

 

Arbitražni senati: