Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav

Varstvo osebnih podatkov

Skladno s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) vam podajamo informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov v postopkih Arbitraže pri Zavarovalnici Triglav, d.d.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: arbitraža).

 

Vir osebnih podatkov

Osebne podatke, ki se nanašajo na vas, praviloma pridobimo neposredno od vas. Skladno s Pravilnikom o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d., nam podatke in druga obvestila, pomembna za postopek pred arbitražo, zagotavljajo tudi strokovne službe Zavarovalnice Triglav.

 

Podatki o obdelavi osebnih podatkov

Arbitraža skladno s Pravilnikom o Arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d. in na podlagi dokumentov, izdanih skladno z navedenim pravilnikom, obdeluje osebne podatke naslednjih kategorij posameznikov: strank, pooblaščencev strank, prič, izvedencev in arbitrov. Osebne podatke obdeluje z namenom izvedbe arbitražnega postopka in drugih nalog, določenih z navedenim pravilnikom. Arbitraža v postopku obdeluje kontaktne podatke o strankah in vseh ostalih udeležencih postopka, podatke, ki jih zagotovijo stranke in drugi udeleženci arbitražnega postopka za izvedbo namenov, določenih z navedenim pravilnikom.

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Z vašimi osebnimi podatki se bodo lahko seznanile zgoraj navedene kategorije posameznikov, vključene v posamezno arbitražno zadevo, tajnik arbitraže in posamezni zaposleni v Zavarovalnici Triglav, ki zagotavljajo podporo arbitraži. Vaše osebne podatke lahko zaradi izvajanja nadzora izpolnjevanja davčnih obveznosti skladno z davčnimi predpisi obdeluje tudi Finančna uprava RS in druge osebe, kadar imajo za obdelovanje podatkov podlago v zakonu ali imajo vašo izrecno privolitev

 

Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije

Vaših podatkov ne prenašamo v tretje države ali mednarodne organizacije. Prenos v tretje države je v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov dopusten zaradi uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov

 

Rok hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo deset let od zaključka arbitražnega postopka, ali od prenehanja opravljanja funkcije arbitra pri arbitraži, razen če katerikoli predpis ali pristojni državni organ določi daljši rok hrambe podatkov. Po izteku roka hrambe izvedemo uničenje podatkov. Podatki v zvezi s plačili se hranijo skladno z roki, ki jih določajo zakonski predpisi.

 

Pravice posameznikov

Kadarkoli lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali prenos podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov: Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Miklošičeva 17, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti: arbitraza@triglav.si Prav tako bi vas želeli opozoriti, da imate v primeru, da menite, da je obdelava osebnih podatkov z naše strani v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

 

Spremembe informacij

Arbitraža si pridržuje pravico občasno spremeniti te informacije, zaradi česar vam priporočamo, da redno spremljate objave na spletnem mestu arbitraže https://arbitraza.triglav.si.

 

Kraj in datum:
Ljubljana, november 2018
Arbitraža pri Zavarovalnici Triglav, d.d.